Начало Лични данни

Лични данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 1.(1) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия използва Услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, може да включва име, адрес на електронна поща, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на Услугите на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД).

Чл. 2. Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет Сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 3. (1) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод предоставяне на Услугите – предмет на Общите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните органи на властта съгласно приложимите закони цели, за които може да се използва информацията

Чл. 4. (1) Информацията по чл. 16 може да бъде използвана от Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) за целите предвидени в Общите условия, както и за предлагане на услуги на Потребителя, за запитвания, за статистически и други цели.
(2) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) събира и използва информацията по чл. 16, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, да предложи информация, услуги и реклами, които най-вероятно биха заинтригували Потребителя, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на Потребителя във връзка с търсените услуги. Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) има право да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени или други услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
(3) Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД).

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 5. (1) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  1. е получил изричното съгласие на Потребителя;
  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури във връзка с изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия;
  3. други посочени в закона случаи.

(2) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПИСМЕНА ФОРМА

Чл. 6. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя на CECEDBULGARIA.BG, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Чл. 7. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 8. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.