Начало Условия за ползване

Условия за ползване

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) на потребителите на уебсайта cecedbulgaria.bg информационни ресурси и услуги и урежда отношенията между Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България и потребителите на уебсайта cecedbulgaria.bg.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. „CECEDBULGARIA.BG” (http://cecedbulgaria.bg) е уебсайт, собственост на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД), който предлага информационни и комуникационни услуги чрез достъп до безплатнa информация и ресурси.
 2. Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) e юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза (ЮЛНЦ) със седалище и адрес на управление: София, р-н Младост, ж.к.София Парк, Бл.16В, офис 2.1, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт CECEDBULGARIA.BG информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.
 3. „Потребител” e всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни от Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД).
 4. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право, изпращане на заявка до сървъра на CECEDBULGARIA.BG чрез използването на PROXY сървъри.
 5. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

ОБВЪРЗВАНЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 2. (1) С отварянето на Интернет страница CECEDBULGARIA.BG, чрез натискане на електронна препратка от заглавната или друга страница на уебсайта CECEDBULGARIA.BG се приема, че Потребителят „Декларира, че е запознат и съгласен с Общите условия за ползване на услугите на уебсайта CECEDBULGARIA.BG“ – Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва Услугите на уебсайта, като Потребителят се счита за запознат и се съгласява с Общите условия за ползване на услугите на уебсайта CECEDBULGARIA.BG и се задължава да ги спазва.
(2) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страницата и електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от уебсайта CECEDBULGARIA.BG.

ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Договорът е в сила за Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) и Потребителя от момента на извършването на електронното изявление по предходния член до всяко прекратяване използването на Услугите на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) от Потребителя чрез напускане на уебсайта CECEDBULGARIA.BG.
(2) При всяко ново влизане в сайта Потребителят сключва нов договор с Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) Общите условия на този договор са действащите към момента на сключването му.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) предоставя на Потребителя безплатни Услуги при стриктно спазване от страна на последния на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
(2) Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) безвъзмездно на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно в уебсайта CECEDBULGARIA.BG.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 5. (1) Общите условия на уебсайта CECEDBULGARIA.BG, както и броят, характеристиките и режимът на предоставяне на услугите могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД).
(2) При извършване на промени в Общите условия, Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) се задължава да уведоми Потребителя като публикува на видно място в уебсайта CECEDBULGARIA.BG съобщение за промените в Общите условия и текста на измененията.

II. УСЛУГИ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ В БЪЛГАРИЯ (СЕСЕД)

Чл. 6. (1) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) предоставя следните услуги на Потребителя („Услугите”):

 1. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта CECEDBULGARIA.BG;
 2. Други услуги, които CECEDBULGARIA.BG развива.

(2) Услугите на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) се предоставят „във вида, в който са” и Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради използване на Услугите, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Потребителите

(3) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) има правото, но не и задължението да деактивира видимостта на информация в уебсайта, да изтрива некоректна, заблуждаваща или неморална информация.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) Потребителят има право да ползва безплатните Услуги, предоставяни на уебсайта CECEDBULGARIA.BG
(2) Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) за всеки отделен вид услуга.
(3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използва обекти на интелектуална собственост, като Потребителят следва да не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, както изрично се забранява захранването на бази данни с информация от уебсайта. Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД), негов партньор, клиент, друг Потребител на уебсайта или трето лице.
(4) Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта CECEDBULGARIA.BG, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) и/или неговите партньори за съответния вид използване.

Чл. 8. (1) Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, файлове, аудио или видеоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

 1. противоречащи на българското законодателство, приложимото чуждо законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави;
 2. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 3. които не съответстват на тематичната насоченост на уебсайта CECEDBULGARIA.BG;
 4. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 5. чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
 6. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 7. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
 8. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване или представляващи junk mail, spam, други неразрешени рекламни материали;
 9. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) При неспазване на изискванията на ал. 1, Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) има право да незабавно да преустанови достъпа до съответните материали или ресурси.

Чл. 9. (1) Потребителят на Уебсайта се задължава при ползване на Услугите:

 1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 3. да уведомява незабавно Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 4. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група лица, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.
 5. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(2) При нарушаване на задължението по предходната алинея Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите на Потребителя-нарушител.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 10. (1) Всички елементи на съдържанието на уебсайта CECEDBULGARIA.BG, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) и/или неговите партньори, клиенти или на Потребители, предоставили за публикуване съответните материали при условията на настоящите Общи условия.
(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без разрешение на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД), на неговите клиенти и/или на Потребителите, предоставили за публикуване съответните материали е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
(3) Доколкото Услугите, предоставяни от Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД), са предназначени изключително за лично ползване, Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин, публикуваните в уебсайта CECEDBULGARIA.BG материали и ресурси, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.
(4) В случай, че елементи или материали от Уебсайта бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) на неговите клиенти или на потребителите, предоставили същите за публикуване.
(5) При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси в нарушение на настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД), Потребителят дължи на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) неустойка за всяко отделно нарушение.

(6) С разполагането на всеки информационен материал, ресурс или мултимедийно съдържание на уебсайта CECEDBULGARIA.BG, Потребителят предоставя на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на CECEDBULGARIA.BG и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

ОТГОВОРНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ В БЪЛГАРИЯ (СЕСЕД)

Чл. 11. (1) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) не гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.
(2) С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) не отговоря за вреди, причинени на Потребителя при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено от Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД).

Чл. 12. (1) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
(2) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) не гарантира, че предоставяните Услуги ще бъдат непрекъсваеми и винаги свободни от грешки.
(3) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта CECEDBULGARIA.BG, предоставена от Потребителите, както и не носи отговорност ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии авторски или човешки права. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД), както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
(4) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) има право по своя преценка да прекратява предоставянето на Услугите.
(5) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) има право да изпраща до всеки  Потребител на Услуги от уебсайта CECEDBULGARIA.BG непоискани съобщения.

Чл. 13. (1) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) не носи отговорност за съдържанието на публикуваните в уебсайта CECEDBULGARIA.BG материали и коментари при ползване на Услугите, както и за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на тези материали.
(2) Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от трети лица във връзка с публикувани в уебсайта CECEDBULGARIA.BG при ползване на Услугите материали и ресурси при нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребителя.

Чл. 14 Предвид това, че Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет сайтовете и ресурсите, извън разположените на уебсайта CECEDBULGARIA.BG, то Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) не носи отговорност за съдържанието и материалите, разположени на други уебсайтове и/или Интернет страници, достъпът до които се осъществява чрез Електронни препратки към сайтoве, публикувани в уебсайта CECEDBULGARIA.BG, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване, включително всякакви последици, свързани с претърпени вреди и/или пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа до или достоверността на съдържащите се в тези Интернет сайтове/страници или ресурси материали и съдържание.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 15. Потребителят е длъжен да обезщети Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД) за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил, или е допуснал да бъде нарушено, правото на интелектуална собственост на Сдружението на производителите на електродомакински уреди в България (СЕСЕД), на негови клиенти или на Потребители на уебсайта върху материалите и ресурсите, публикувани в уебсайта CECEDBULGARIA.BG.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Чл. 16. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 17. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Последно обновяване: 24.05.2016