Начало Дейности Безопасност на продуктите Директива за радио съоръжения (RED, Radio Equipment Directive)

Директива за радио съоръжения (RED, Radio Equipment Directive)

ДИРЕКТИВА 2014/53/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радио съоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО или за по-кратко Директивата за радио съоръжения (RED) заменя съществуваща Директива радио и телекомуникационно терминално оборудване (R&TTE1999/5/ЕО). Ефекта от тази промяна е, че RED става по-важна от предишната R&TTED. С превръщането на „Интернет на нещата“ от високопарна фраза в реалност. Очаква се все повече и повече продукти да имат радио функционалност.

 

Директивата определя „Радио съоръжение“ като електрически или електронен продукт, които по предназначение излъчва или приема радио вълни за радио комуникация и/или радио определяне. „Радио комуникация“ означава съобщение чрез радиовълни, а „радио определяне“ означава определянето на позиция (местоположение), скорост и/или други характеристики на даден обект или получаване на информация, свързана с тези параметри посредством свойствата на разпространение на радио вълните.

 

До сега домакинските уреди рядко бяха оборудвани с радио интерфейс. Очаква се, че през следващите години един и същи уред ще се предлага със и без радио комуникация. В зависимост от конфигурацията уредите ще трябва да бъдат съвместими или с директиви LVD и EMC или с RED. Това може да е объркващо за клиентите, дистрибуторите, вносителите и дори по-малките производители, също така може би и за органите за надзор на пазара.

 

Всеки уред с вграден радио предавател или приемник попада в обхвата на директивата. Тя е приложима е за всеки уред, който има Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee или друг интерфейс или който може да открие позиция чрез използване на радиовълни (например GPS). В директивата не са указани долна или горна граници на напрежението, така че тя се прилага и за захранвано от батерия оборудване. Прилагането на директивата за този вид уреди заменя прилагането на LVD и EMC-D.

 

Член 1(4) на RED гласи, че радио съоръженията, попадащи в обхвата на настоящата директива не са предмет на Директива 2014/35/ЕС (LVD), освен както е посочено в член 3, параграф 1, точка (а).

 

Съществените изисквания са определени в член 3 на RED:

3(1)(а) – да изпълняват основните изисквания на Директива 2014/35/ЕС (LVD), а именно

опазването на здравето и безопасността на хората и на домашните животни и защита на вещите, включително и целите по отношение на изискванията за безопасност, но без ограничениs за напрежението

3(1)(б) – да отговарят на съществените изисквания на Директива 2014/30/ЕС (EMC-D), а именно на съответно ниво на електромагнитна съвместимост

3(2) – ефективно използване на радиочестотния спектър и избягване на вредни радио смущения

3(3) – изисквания към определени радио категории или класове на употреба

 

 

Обобщение:

 

За уреди без радио интерфейс се прилагат LVD и EMC-D, RED не се прилага;

 

За уреди с радио интерфейс се прилага RED, LVD и E