Енергийна политика

Един от основните приоритети на Европейския съюз е изграждането на Енергиен съюз, чрез който се цели да се намали значително зависимостта на Европа от твърди горива посредством напълно интегрирана европейска енергийна система, функционираща  без бариери за дивжението на енергийния поток. През февруари 2015 г. Европейската комисия публикува Пакет за енергиен съюз, с който се очертава рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата.

Централно място в изграждането на енергийния съюз се отрежда на гражданите чрез тяхното участие на енергийния пазар,  използването на енергийно-ефективни технологии, с които да реализират спестявания на енергия и да намалят сметките си, възможност в инвестиране в производството на собствена енергия от възобновяеми източници, с което да подсигурят нуждите на домакинствата си, а  при излишък да могат да го предоставят за използване в енергоразпределителната система.

Друг значим играч в осъществяването на Енергийния съюз е е вропейският бизнес, чийто принос ще се изрази в развитието на енергийно ефективни и нисковъглеродни продукти и технологии.

През октомври 2014 г. Европейският съвет определи индикативна цел на равнище ЕС за поне 27 % подобряване на енергийната ефективност до 2030 г. Тя ще бъде преразгледана през 2020 г., като се има предвид равнище за ЕС от 30 %.

Повечe от две десетилетия браншът на домакинските  уреди активно съдейства осъществяването на енергийната политика на Европейския съюз чрез дизайна и производството на енергийно- ефективни уреди. Използването на уреди с висока енергийна ефективност от домакинствата допринася за намаляването на потреблението на електрическа енергия и намаляването на емисиите въглероден двуокис.

 

Линкове към стратегията за единен енергиен пазар, към либерализирането на пазара в България