Екодизайн

Директивата за екодизайн регламентира ефективното използване на енергията по време на експлоатацията на уредите.
Домакинските уреди влияят на околната среда главно чрез количеството на необходимата за работата им електроенергия
Рамката за екодизайн на домакинските електроуреди е определена в „ДИРЕКТИВА 2009/125/ЕО
Директивата за екодизайн определя рамковите изисквания за Екодизайн. Конкретните изисквания за отделните групи продукти са в „мерките по прилагането“ (регламенти), приети в съответствие с директивата.