Устав

У С Т А В

на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА

“АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ В БЪЛГАРИЯ”

  Настоящият устав е приет на 25.11.2013 на Общо събрание.

 1. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наименование

 • Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза е „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВOДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ В БЪЛГАРИЯ“, наричано в настоящия устав за краткост „Асоциацията“.
 • Асоциацията е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 2. Седалище и адрес на управление

Седалището на Асоциацията е в гр. София, с адрес на управление гр. София, ж.к. София парк, блок 16 В, офис 2.1., ет.2.

Чл. 3. Асоциацията се учредява за неопределен срок.

Чл. 4. Основни цели на Асоциацията:

 • Да защитава интересите на своите членове наред със защитата на потребителите и околната среда;
 • Да разпространява добри практики и експертни мнения за продуктите – електродомакински уреди;
 • Да съдейства за подобряване на законодателната, административната и обществената рамка за бизнеса, свързан с производството и търговията с електродомакински уреди.
 • Да подкрепя развитието и разпространението на ново ноу-хау в производството на електродомакински уреди  и изследвания в сътрудничество с университети и научни общности и да поощрява разпространяване на експертни мнения, с което да създава предпоставки за устойчиво развитие на бранша. На тази основа да разширява подкрепата за употреба на произведените високотехнологични продукти.
 • Да бъде форум за постигане на консенсус по общите интереси на членовете като стандартизация на продукт/процес и иницииране на промени в правната уредба на национално ниво и в рамките на Европейския съюз. В тази връзка да бъде средство за комуникация между на членовете и Европейския комитет на производителите на домакинско оборудване (CECED), с постоянно седалище в Брюксел, Белгия (наричан по- нататък в настоящия устав CECED- Брюксел).
 • Да представлява и защитава общите интереси на своите членовете пред органите на централната и местната власт и управление и пред трети лица
 • Да търси експертни становища по общи теми в полза на своите членовете, да прави проучване на пазара, анализи, да привлича специалисти.
 • Да дискутира пред медии своето становище по важни въпроси относно производството и търговията с електродомакински уреди и ценни производствени практики.
 • Да насърчава конкуренцията в полза на обществения интерес. Сдружението ще се въздържа от и ще полага усилия да предотвратява всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики между предприятия, които имат за цел или биха могли да имат за резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазара на електродомакински уреди.

 Чл. 5. Средства за постигане на целите:

 • Средствата, с които Асоциацията постига своите цели, могат да бъдат ограничени само със закон.
 • Асоциацията ще ползва всички средства незабранени от закона.

Чл. 6. Предмет на дейност:

Асоциацията ще има следният предмет на дейност:

 • Създава условия за обмен на мнения между членовете на Асоциацията и за координация на общи позиции и действия за преодоляване на проблемите и за отстояване на колективните интереси на всички членове;
 • Организира обсъждания и даване на мнения относно проекти на нормативни актове, свързани с производството и търговията с домакински уреди.
 • Извършва проучване и анализ относно състоянието и тенденциите на пазара на домакински уреди в България и по света; сравнява действуващите закони, касаещи отрасъла, информира членовете за резултатите от тях, подкрепя въвеждането на добри практики между членовете си и на пазара
 • Създава условия за обмен на информация с потребители и с потребителски организации, с медиите и научните среди по всички въпроси, относими към постигане целите на Асоциацията.
 • Формира медийна политика по общи въпроси, касаещи членовете на Асоциацията
 • Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
 • С оглед по- добро представителство на интересите на нейните членове на Европейско ниво Асоциацията следва да се присъедини като член към Европейския комитет на производителите на домакинско оборудване (CECED- Брюксел) и като такъв следва да взима активно участие в работата на CECED- Брюксел и неговите органи.

По- конкретно Асоциацията и всички нейни надлежно формирани органи:

(а) следва да вземат решения в съответствие със стандартите утвърдени от CECED- Брюксел (CECED правила- част III);

(б) уведомяват членовете на Асоциацията за всеки въпрос, дискутиран от CECED- Брюксел;

(в) да се стремят към съблюдаване и имплементация на всички решения, надлежно взети от CECED- Брюксел и за които Асоциацията не е гласувала отрицателно

II. ИМУЩЕСТВО

Чл. 7 (1) Имуществото на Асоциацията може да се състои от всички допустими от закона права.

(2) Главен източник на средства за Асоциацията са имуществените вноски на членовете – членски паричен внос.

III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 8 Членство

 • Членове на Асоциацията могат да станат юридически лица- търговски дружества, производители на електродомакински уреди на територията на България, дъщерни дружества на директни членове на CECED- Брюксел и/или дружества, които разполагат с права за изключително търговско представителство на директни членове на CECED- Брюксел за територията на България, и които споделят целите на Асоциацията, посочени в настоящия Устав и се подчиняват на актовете й.
 • Приемането на нови членове се извършва с решение на Общото събрание въз основа на писмено искане и представяне на оригинални документи, удостоверяващи изпълнението на особените изисквания по чл. 8, ал. 1.
 • Членството се прекратява в случаите, предвидени в закона.
 • Общото събрание може да реши изключването на член на Асоциацията в хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ, при условие че този член действа в нарушение на целите на този Устав, накърнява репутацията на Асоциацията или не изпълнява или действа в явно противоречие с решенията на Общото събрание. Други хипотези за изключване на съдружник не се предвиждат.
 • Отпадането на член поради невнасяне на установените имуществени вноски се констатира по реда на чл. 9, ал. 4 от настоящия Устав.

Чл. 9. Членски паричен внос

 • Имуществените вноски, които членовете извършват в полза на Асоциацията са под формата на годишен членски внос. Други имуществени вноски не се предвиждат.
 • По предложение на Управителния съвет и въз основа на изготвен от него проектобюджет за следващата година, Общото събрание приема решение за определяне на размера на годишния членски внос. Членският внос се заплаща до края на месец януари на годината, за която се отнася. Ако Общото събрание до 31 декември на текущата година не е приело решение  за определяне на членския внос за следващата година, в срока по предходното изречение се дължи членски внос в размера, заплатен през предходната година. Ако в последствие Общото събрание приеме решение за изменение на членския внос, в случай, че  същият е увеличен, разликата трябва да бъде довнесена от всеки от членовете в едномесечен срок от решението, а  в случай, че бъде  намален, разликата се възстановява от Асоциацията на членовете в същия срок. Размерът на членския внос за първата година се приема на учредителното събрание на Асоциацията и трябва да бъде платен в едномесечен срок от вписването на Асоциацията в регистъра на ЮЛНЦ.
 • Членовете отговарят за задължения на Асоциацията до размер на членския внос.
 • В случай, че член на Асоциацията не заплати членския внос в установения срок, Управителният съвет го поканва двукратно писмено да изпълни своите задължения. Поканите се изпращат в периода 01 февруари- 15 април на съответната година, като втората покана се изпраща не по- рано от 30 дни след изпращане на първата. С втората покана членът изрично се уведомява, че ако не заплати дължимия внос в срок до 30 април на съответната година ще последва отпадането му от Асоциацията. Поканите се изпращат  по пощата, по факс или  по електронна поща, на посочените от съответния член по реда на чл. 10, ал. 2, т. 5 от настоящия Устав адреси.
 • Ако въпреки изпратените покани по предходната алинея членът не заплати вноската в срок до 30. април на съответната година, членството му отпада по смисъла на чл. 22, ал. 4 от ЗЮЛНЦ. Отпадането се констатира чрез протокол, съставен от Управителния съвет въз основа на връчените покани и извлечение от банковата сметка на Асоциацията, от което да е видно, че сумата не е постъпила в указания срок.

Чл. 10 (1) Права на членовете:

 1. Да номинират физически лица за членове на Управителния съвет на Асоциацията;
 2. Да бъдат информирани за всички дейности на Асоциацията;
 3. Да осъществяват контрол върху работата на Асоциацията и на нейните органи на управление;
 4. Да се ползват от имуществото на Асоциацията и от резултатите от нейната дейност по реда, предвиден в устава;
 5. Да участват и гласуват в Общото събрание,
 6. Да правят предложения до Управителния съвет за свикване на Общо събрание и за включване на въпроси в дневния ред.

(2) Задължения на членовете:

 1. Да изпълняват задълженията си по устава;
 2. Да спазват решенията на органите на Асоциацията;
 3. Да участват активно в работата на Асоциацията;
 4. Да заплащат своевременно членския си внос.
 5. Да посочат актуални свои адреси (пощенски; електронна поща, телефон и факс) за кореспонденция. Първоначално обявените адреси се вписват в Протокола от учредителното събрание, а при промяна съответният член е длъжен писмено да уведоми Управителния съвет, като в противен случай всички съобщения изпратени на последния деклариран адрес се считат за редовно връчени.

V. Органи на Асоциацията

Чл. 11. Органите на Асоциацията са:

 1. Общо събрание
 2. Управителен съвет

Чл. 12. Общо събрание

 • Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията.
 • Общо събрание се провежда най-малко веднъж всяка календарна година през първите шест месеца от годината (редовно Общо събрание). Управителният съвет изпраща писмена покана до членовете на Асоциацията за провеждането на общото събрание. Поканата се изпраща по пощата, факс или електронна поща, не по-късно от един месец преди насрочената дата, като задължително следва да съдържа  дневния ред на събранието .
 • Всеки член има право на един глас на Общото събрание.
 • Извънредно общо събрание може да бъде свикано по инициатива на Управителния съвет или по инициатива на най-малко една трета от членовете на Асоциацията. За свикването се прилага чл. 13 от настоящия устав.
 • Права на Общото събрание:
 1. изменя и допълва устава;
 1. приема други вътрешни актове;
 2. избира и освобождава председателя и членовете на управителния съвет
 3. приема и изключва членове;
 4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;
 8. приема бюджета на Асоциацията;
 9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на други имуществените вноски;
 10. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 11. отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;
 12. взема и други решения, предвидени в устава.
 • Правата по ал. (5), т. 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Асоциацията. Правата по останалите точки могат да се възлагат на Управителния съвет с решение на общото събрание
 • Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията и за членовете.
 • Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
 • Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Асоциацията или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 • Споровете по ал. (9) могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Асоциацията от всеки член на Асоциацията или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 Чл. 13. Свикване на Общото събрание

(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Асоциацията. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание по реда на чл. 12, ал. 2, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се поставя от  Управителния съвет на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията и се изпраща на всички членове по пощата, факс или електронна поща, най-малко един месец преди насрочения ден.  Управителният съвет е длъжен да разпрати поканата по посочения начин, когато свикването на общото събрание е разпоредено от съда.

 Чл. 14.  Кворум

(1) Общото събрание е законно ако присъстват повече от две трети от всички членове.

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако присъстват повече от половината от членовете.

(3) Ако и в този случай не е налице необходимият кворум, Управителният съвет е длъжен да насрочи ново общо събрание със същия дневен ред в срок не по- късно от два месеца и да свика същото по установения ред. За новото общо събрание се прилагат отново правилата на ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от този член.

Чл.15. Всеки член на общото събрание има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от един член на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.16.  Мнозинство за вземане на решения

(1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите;

(2) Решения по чл. 12, ал. (5), т. 1 и 7 се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.17. Управителен съвет

 • Управителният съвет се състои най-малко от три физически лица. Доколкото членовете на Асоциацията са по дефиниция юридически лица, всеки член на Асоциацията може да номинира по едно физическо лице, което само по себе си не е член на Асоциацията, за член на Управителния съвет.
 • Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години. Възможно е преизбиране. Точният мандат на членовете на Управителния съвет се определя от Общото събрание с решението за избора им. Ако такова решение не е взето на последното редовно общо събрание, Управителният съвет е длъжен да свика извънредно общо събрание за избор на нов управителен съвет, най- късно 2 месеца преди изтичане на мандата му.  Ако общото събрание изрично не е решило нещо друго, всеки новоизбран управителен съвет встъпва в задълженията си от деня, следващ деня в който е изтекъл мандата на предходния.
 • Общото събрание може да замени само отделен член на Управителния съвет в следните случаи:
 • по собствена инициатива на съответния член;
 • по инициатива на номиниралия го член на Асоциацията;
 • по инициатива на 1/3 от останалите членове на Асоциацията поради неизпълнение на задълженията.

Замяната става по реда за свикване на извънредно общо събрание, като в този случай новият член на Управителния съвет във всички случаи се избира с мандат до изтичане мандата на останалите членове на съвета.

(4) Първият състав на Управителния съвет  има състав  от трима  души – Председател и двама членове и се избира с мандат за две години.

(5) Общото събрание избира Председател и членове на Управителния съвет.

Чл.18. Права на Управителния съвет:

 1. представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на устава;
 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
 1. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
 2. определя адреса на Асоциацията;
 3. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 4. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл.19. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя.

 • Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на всеки от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. Свикването се извършва по факс или електронна поща, като съобщенията между членовете на съвета се отправят на адресите, посочени от номиниралите ги дружества- членове на асоциацията. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
 • Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
 • Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
 • Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство 2/3 всички членове на съвета.
 • Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл.20. Председателят на УС:

 • свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
 • организира дейността на Асоциацията в съответствие с ЗЮЛНЦ, устава и решенията на общото събрание и на управителния съвет;
 • представлява УС и Асоциацията.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Чл.21.Управителният съвет избира и назначава Генерален секретар на Асоциацията. Генералният секретар не е орган на Асоциацията, а изпълнява организационно-технически и изпълнителни функции по възлагане и под контрола на Управителния съвет и Общото събрание.

Чл.22.Генералният секретар изпълнява дейността си въз основа на трудов договор с Асоциацията, който се подписва от името на Асоциацията от председателя на управителния съвет. Конкретните функции, права и задължения на Генералния секретар следва да бъдат описани в длъжностна характеристика, която е неразделна част от трудовия му договор. Длъжностната характеристика на Генералния секретар и изискванията за заемане на длъжността се приемат от Общото събрание еднократно и в последствие се прилагат от  Управителния съвет при избора и назначаване на конкретните лица на поста.

Чл.23.Генералният секретар отговаря за координацията между Асоциацията и CECED- Брюксел.

Чл.24.Генералният секретар може  да взема участие от името на Асоциацията в работни срещи и други мероприятия, организирани от българските държавни или местни органи на управление, институции на Европейския съюз,   CECED- Брюксел и други международни и национални неправителствени организации, браншови организации, камари, сдружения, или отделни юридически лица.

Чл.25.Генералният секретар е „лице” на Асоциацията, но не разполага с представителна власт в юридически смисъл, освен ако е изрично и конкретно упълномощен от управителния съвет.

Чл.26.Разноските за дейността на Генералния секретар се поемат изцяло от бюджета на Асоциацията и следва да бъдат обособени като самостоятелно перо в него.

Чл.27. Генералният секретар е подчинен и длъжен да изпълнява решенията на Управителния съвет и Общото събрание.

VI. Прекратяване и ликвидация

Чл.28. Прекратяване

(1)  Асоциацията се прекратява:

 1. с решение на Общото събрание;
 2. с решение на окръжния съд по седалището на Асоциацията, ако:

а)    бъде установено, че не е учредена по законния ред;

б)  бъде установено, че извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в)   бъде  обявена в несъстоятелност.

(2)   Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3)  Съдът дава срок до 6 месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4)    В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл.29. Ликвидация

(1)    При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет .

(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. По отношение на Асоциацията подлежащите на вписване в търговския регистър актове на съда по несъстоятелността се вписват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се обнародват в „Държавен вестник“, а подлежащите на обявяване в търговския регистър актове се обнародват в „Държавен вестник“.

Чл.30.Членовете на Асоциацията, в случай, че последната се слее или влее, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а в случай, че Асоциацията се раздели, те стават членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

VII. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ. ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл.31.Разпределение на имуществото след ликвидация

(1)  Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно решение на Общото събрание. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2)    Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

(3)    Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Чл.32.След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от Софийски градски съд.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящият устав е приет и изменен на 25.11.2013г. с решение на Общото събрание.

УЧРЕДИТЕЛИ:

„Горене България” ЕООД:

…………………………………

Боян Браткович

„Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД:

…………………………………

Георги Дамянлиев

„Теси” ООД:

……………………………………………………

Асен Георгиев

„Индезит Къмпани България” ЕООД:

…………………………………

Алена Георгиева

„Уърлпул България” ЕООД:

…………………………………

Васил Илиев

„ЛП” ЕООД:

…………………………………

Марин Странджалиев

„БСХ Домакински Уреди България” ЕООД

………………………………..

Ивайло Рашев