Начало За нас Нормативни документи на СЕСЕД България Правила и процедури на Асоциация СЕСЕД България за съответствие с изискванията на законодателството за защита на конкуренцията

Правила и процедури на Асоциация СЕСЕД България за съответствие с изискванията на законодателството за защита на конкуренцията

2016

Правила и процедури на Асоциация СЕСЕД България за съответствие  с изискванията на законодателството за защита на конкуренцията

 1. Общи разпоредби

 

1.1. СЕСЕД България, наричана в настоящите правила за краткост „Асоциацията“,  се задължава да спазва стриктно правилата на действащото европейско и българско законодателство за защита на конкуренцията.

1.2.Това е основополагащ принцип за дейността на Асоциацията, както и за поведението на нейните служители, членовете на Асоциацията и техните представители, участващи в различните формати на срещи и дейности на Асоциацията.

1.3.Служителите и членовете на Асоциацията се ръководят и  спазват принципите и правилата на Асоциацията за спазване на законодателството за защита на конкуренцията,  както  при участието си в срещи и дейности на Асоциацията, така и  във всички свои дейности и ангажименти извън рамкте на Асоциацията, вкл. в неформални разговори и срещи.

1.4.Политиката и процедурите на Асоциацията за спазване на законодателството за защита на конкуренцията се определят  в следните документи, които взаимно се допълват:

 • Етичен кодекс на Асоциация СЕСЕД България (Приложение 1)
 • Правила на Асоциация СЕСЕД България за спазване на изискванията на законодателството за защита на конкуренцията при провеждане на срещи на Асоциацията (Приложение 2)

 

1.5.Служителите на Асоциацията и всички представители на членовете и, които участват под една или друга форма в дейността на Асоциацията, задължително подписват декларация, че са запознати с посочените в т.1.4. документи и ще спазват техните разпоредби. Подписването на декларацията е необходимо условие за участието в срещите на Асоциацията. В случай, че дадено лице не подпише декларацията, то не се допуска до участие в срещите на Асоциацията.

1.6. Политиката и процедурите на Асоциацията за спазване на законодателството за защита на конкуренцията се публикуват на уеб страницата на Асоциацията и са обществено достъпни.

1.7. Неразделна част от настоящите правила и процедури е кратък наръчник “Какво да правим и какво да не правим по време на срещите на Ацоциация СЕСЕД България“ (Приложение 3).

 

Приложение 1

 

Етичен кодекс на „Асоциация СЕСЕД България”

Въведение

 

„Асоциация СЕСЕД България“ съдейства активно за устойчивото развитие и конкуретноспособността на сектора на електродомакинските уреди като:

 

 • представлява интересите на бранша пред държавните и обществени органи и институции на Република България и Европейския съюз, както и пред други международни институции и организации
 • участва активно в изготвянето на нормативни актове чрез изграждане на стабилни взаимоотношения с държавните и общински власти, чрез изграждане на връзки с държавни агенции, чрез създаване на връзки с нестопанския сектор на основата на взаимната изгода и партньорство
 • подпомага членовете си като ги запознава с текущото състояние и предстоящите промени на регулаторната рамка в областта на електродомакинските  уреди, както и относно промени в областта на икономическото, техническото и технологично развитие на сектора
 • популяризира сред обществеността темите от значение за отрасъла на електродомакинските уреди и неговата роля за устойчивото развитие

 

Общи положения

Член 1. Настоящият кодекс съдържа принципите и правилата за добро поведение на членовете на „Асоциация СЕСЕД България” като критерии при изпълняване на професионалната им дейност

Член 2. За спазване на правилата за добро поведение, членовете на асоциацията следва да се водят от законовите и етични задължения при:

 1. изграждане на условия за коректни пазарни отношения
 2. уважение на принципите на останалите членовете
 3. съобразяване с изискванията на добрите обичаи, утвърдени във вътрешните и международни стопански взаимоотношения

Основни принципи във взаимоотношения между членовете

Член 3. Всички членове, като спазват действащото законодателство, своите правила (учредителни актове, устави, вътрешни правилници и пр.) и съгласуваните договорни условия за добросъвестно и точно изпълнение на задълженията си, следва да уважават етичните принципи при взаимоотношенията си с другите членове

Член 4. Взаимоотношенията между членовете се градят на основата на доверие, лоялност, добросъвестност и коректност

Член 5. Всеки член, като изпълнява стриктно задълженията си следва:

 1. да не пречи на другите членове да изпълняват своите задължения;
 2. да зачита вътрешните правила на другите членове, както и правомощията на техните органи

 

Член 6. Всеки член трябва да спазва принципите на взаимност, в т.ч. правото на взаимно обосновани ползи от извършваната дейност на Асоциацията

 

Спазване на правилата на свободна и честна конкуренция

Член 7. Предприятията, членуващи в Асоциацията, приемат за абсолютно забранено да  сключват споразумения помежду си, да вземат решения, да осъществяват съгласувани практики, както и да  провеждат обсъждания, да обменят информация и мнения в която и да е от следните области:

 1. Пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия, включително за планирана промяна на цените;
 2. Осъществяване на подялба на пазари и доставчици;
 3. Ограничаване или контролиране на производството, пазарите, техническото развитие и инвестициите;
 4. Прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;
 5. Колективно бойкотиране и колективен отказ от предоставяне на услуги;
 6. Информация относно фирмени стратегии и бъдещо поведение на пазара

 

Пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия

Член 8. Под пряко или косвено определяне на цени се има предвид осъществяване  на  една от следните, неизчерпателно посочени форми:

 1. установяване на минимални или максимални цени на предлаганите продукти;
 2. фиксиране на част от цената на предлаганите продукти;
 3. съгласуване на ценови листи;
 4. поемане на задължение за провеждане на консултации с конкуренти преди предприемането на каквито и да било промени в цената на предлаганите продукти. Особена заплаха за конкуренцията са случаите, в които подобни консултации имат за цел постигането на координиране при увеличаване на цените или уговорка за замразяване на цените;
 5. поемане на задължение за въздържане от намаляване на цените на продуктите от страна на предприятията, членуващи в Асоциацията;

 

Осъществяване на подялба на пазари и доставчици

Член 9. (1) Под осъществяване на подялба на пазари се има предвид сключване на споразумения между или вземане на решения от предприятията, участващи в Асоциацията, за разпределяне на пазарите на продуктов, клиентски, географски или друг принцип

(2) Сключване на споразумения и вземане на решения за определяне на кое   предприятие/ предприятия участници в Асоциацията ще се явят на определен конкурс за възлагане на определена поръчка или за сключване на определен договор

 

Колективно бойкотиране и колективен отказ от предоставяне на услуги

Член 10. Колективно бойкотиране е налице, когато две или повече от конкурентните предприятия, участници в Асоциацията се споразумеят да не поддържат търговски отношения с определен търговски партньор
Член 11. (1) Нарушение на разпоредбите на чл.8 представляват не само обсъжданията, решенията и споразуменията осъществени във формата на писмени актове.

(2) Нарушение е и всякакви форми на устни договорки било то и само между някои от предприятията в Асоциацията, кореспонденция или разкриване на стратегическа търговска информация във всякакви неформални срещи между предприятията от Асоциацията, както и едностранно поведение, което получава мълчаливото съгласие на конкурентите

 

Стратегическа и конфиденциална информация

Член 12. (1) Информацията е един от най-ценните ресурси, с който разполагат предприятията членове на Асоциацията

(2) Забранява се използването, споделянето и разгласяването под каквато и да е форма на някой от следните видове информация:

 1. Стратегическа (чувствителна) търговска информация
 2. Конфиденциална информация, засягаща клиенти на предприятията или бизнес партньори

 

Член 13. (1) Чувствителна (стратегическа) информация е всяка информация, засягаща конкретно предприятие и съобщена пряко или посредством трети лица на членовете на Асоциацията, която би могла да бъде използвана за вземането на бизнес решения.

(2) Такава информация е всяка информация, засягаща:

 1. Цени или части от цени
 2. Намаления и всякакви отстъпки от цени
 3. Клиентски листи
 4. Условия за продажба
 5. Данни от продажби
 6. Всякакъв тип разходи
 7. Бизнес стратегии
 8. Планирани бъдещи инвестиции и намерение за търсене на нови пазари
 9. Намерение за пускане на пазара на нови продукти или услуги
 • Технологии и програми за научноизследователска дейност

 

 (3) Забраната за обмен на информация не съществува, когато става дума за силно обобщена информация, която посочва определени тенденции и съдържа статистически данни и от която не може да се идентифицира предприятието, респективно предприятията, до които се отнася

Член 14.(1) При преценката на законосъобразността на обмена на информация  е препоръчително членовете на Асоциацията да вземат под внимание следните фактори:

 1. дали информацията е вече публично известна
 2. доколко актуална е информацията
 3. доколко конкурентен е пазарът

 

(2) Особено внимание и предпазливост при  обмена на стратегическа (чувствителна) търговска информация се изисква заради прекия ефект от достигането на тази информация до конкурентни предприятия, а именно ограничаване, нарушаване или предотвратяване на конкуренцията на пазара на домакински електроуреди и съответно грубо нарушаване на правилата за защита на конкуренцията

Член 15. (1) Информацията, предоставена от клиенти или бизнес партньори следва да се използва единствено при наличието на някоя от описаните в съответните договори предпоставки

(2) Предприятията членове на Асоциацията гарантират конфиденциалността на предоставената от клиентите и бизнес партньорите информация

 

Член 16. Доколкото не се засяга някоя от гореизброените области, на срещите помежду си предприятията, членуващи в Асоциацията са свободни да обсъждат следните неизчерпателно изброени теми:

 1. тенденции и статистики в развитието на пазара на домакински електроуреди
 2. нормативни промени на национално и международно равнище, мерки за прилагането им и за спазването на изискванията, произтичащи от тях
 3. национални и международни политики, насочени конкретно към или засягащи пазара на домакински уреди
 4. технически стандарти
 5. мерки за защита на околната среда
 6. изграждането на общи позиции и стратегии за лобиране и за отстояване на колективните интереси на предприятията в Асоциацията
 7. провеждане на определени инициативи от предприятията в Асоциацията за въвеждането на добри практики между тези предприятия и на пазара на домакински уреди и за обмен на информация с потребители и потребителски организации, както и с регулаторните органи, медиите и научните среди и други заинтересовани страни
 8. въпросите на заетостта в сферата и практиките, свързани с провеждането на обучения и други подобни инициативи в областта на човешките ресурси
 9. социологически и маркетингови проучвания, напр. възлагане за извършване, дефиниране на целите им, провеждането им, техните резултати и въздействието им върху бранша и т.н.
 • бенчмаркинг
 1. общодостъпни данни, напр. доклади, публикувани от членовете в рамките на тяхната дейност

 

Пазарна информация (статистика, бенчмаркинг)

Член 17. Събирането и обобщаването на пазарна информация въз основа на предоставени от членовете на Асоциацията данни е допустимо само тогава, когато данните са анонимизирани и обобщени до такава степен, че отделните участници не могат да бъдат идентифицирани. Допустимостта на пазарните данни зависи от редица фактори, между които типа на данните, тяхната актуалност, честотата на обмен на данните, броя на участващите предприятия. Асоциация СЕСЕД България следи постоянно, този процес съответства напълно на законодателните изисквания. Данните се събират и управляват само от СЕСЕД България или от външна институция, която е задължена от закона да пази тайната на клиента си, напр. нотариална кантора.

 

Съвместни маркетингови дейности

Член 18. Съвместни маркетингови дейности са допустими, доколкото те рекламират само индустрията като цяло, не ограничават промоционалните дейности на отделните предприятия, и общата реклама не влияе върху пазарното поведение на отделните предприятия, напр.чрез обявяването на „стандартни пазари цени“

Член 19. Случаи, в които предприятията, участващи в Асоциацията се задължават да потърсят консултация със специалист:

при възникване на съмнения дали обсъжданията между предприятията от Асоциацията биха могли да доведат в краткосрочен или дългосрочен план до промяна в пазарната, ценова или продуктова стратегия на предприятие, присъствало на обсъждането

 

Член 20. Членовете на Асоциацията са длъжни равнопоставено да третират всички участници в стопанския и нестопанския живот

Член 21.(1) Членовете на Асоциацията са длъжни да уважават доброто търговско име на партньорите и конкурентните предприятия

(2) увреждането на доброто търговско име на едно предприятие от друго се разглежда като проява на нелоялна конкуренция

(3)членовете на Асоциацията се задължават да се въздържат от разпространяване на неверни сведения и/или изопачени факти, касаещи други предприятия на пазара на електродомакински уреди

 

Зачитане и защита на правата върху индустриална собственост

Член 22. Членовете на Асоциацията се обявяват за зачитане и респектиране на правата върху индустриална собственост и по-специално права върху:

 • патенти
 • търговски марки
 • търговско име
 • методология, ноу-хау
 • промишлен дизайн
 • търговски, бизнес, маркетинг стратегии и др.

 

Член 23. Осъзнавайки, че индустриалната собственост стои в основата на конкурентноспособността на едно предприятие, членовете на Асоциацията считат зачитането на правата на индустриална собственост за ключова предпоставка за осигуряването на свободна и лоялна конкуренция на пазара на електродомакински уреди

 

Избягване на конфликт на интереси

Член 24. Решенията на членовете на Асоциацията в отношенията им с техните бизнес партньори следва да бъдат продиктувани единствено от добрите бизнес практики и да не представляват фактор в предприетите от Асоциацията действия

Член 25. При организирането на срещи по повод дейността на Асоциацията (Общи събрания, срещи на Управителния съвет и др.) не се дискутират въпроси извън предвидените в дневния ред на събранието

 

Отношение към служителите

Член 26. Членовете на Асоциацията следва да популяризират между служителите и работниците принципите на етика и организират тяхното спазване

 

Обучение

Член 27. (1) Асоциацията редовно организира обучениe за изискванията за защита на конкуренцията за своите служители, както и за всеки новопостъпил служител, за да осигури необходимата им компетентност и нагласи при спазването им в тяхната дейност.

(2) Обученията се осъществяват от юрист, компетентен в антитръстовото законодателство.

(3) Всеки участник в обучението потвърждава факта на участието си с подписа си, положен под програмата на обучението. В документа се посочва и датата на провеждане на обучението.

(4) Членовете на Асоциация СЕСЕД България организират свои вътрешни обучения за изискванията за защита на конкуренцията за своите представители в Асоциация СЕСЕД България. Те предоставят при поискване от Асоциацията потвърждение за проведените обучения.

 

При несъответсвие между българската и английската версия на Етичния кодекс за меродавен се приема българският текст.


 Приложение 2

 

Правила на Асоциация СЕСЕД България за спазване на изискванията на законодателството за защита на конкуренцията при провеждане на срещи на Асоциацията

 

 1. Служителите и членовете на Асоциация СЕСЕД България, наричана за краткост „СЕСЕД България“ или „Асоциацията“, са длъжни да спазват настоящите правила по време на срещите на Асоциацията.

 

 1. Екземпляр от Правилата и процедурите на Асоциация СЕСЕД България за съответствие с изискванията на законодателството за защита на конкуренцията ще са налични по време на срещите на Асоциацията и ще бъдат представяни на всеки нов участник

 

 1. Кратък наръчник „Какво да правим и какво да не правим по време на срещите на Асоциация СЕСЕД България“ също ще бъде наличен по време на срещите на Асоциацията

 

 1. Всички участници в срещите на Асоциацията са длъжни да спазват правилата за защита на конкуренцията, да не повдигат и не обсъждат забранените теми, подробно описани в Етичния кодекс на Асоциацията, включително:
 • Пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия, включително за планирана промяна на цените;
 • Осъществяване на подялба на пазари и доставчици;
 • Ограничаване или контролиране на производството, пазарите, техническото развитие и инвестициите;
 • Прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;
 • Колективно бойкотиране и колективен отказ от предоставяне на услуги;
 • Информация относно фирмени стратегии и бъдещо поведение на пазара

 

 1. По време на срещите обменътна чувствителнатърговска информацияпо смисъла назаконодателството за защита на конкуренциятае забранено.

 

 1. Преди всяка среща на Асоциацията се разработва подробен дневен ред и се изпраща своевременно на членовете за преглед и коментари.

 

 1. Избягва се включването в дневния ред на точки като „Други“, „Разни“ и т.н. Ако точки с такова наименование се включат в дневния ред, в протокола от срещата подробно се описват обсъжданията и взетите решения по тях.

 

 1. Дневният ред за всяка среща съдържа следното изявление: Тази среща ще се проведе при пълно спазване на Правилата и процедурите на Асоциация СЕСЕД България за съответствие с изискванията на законодателството за защита на конкуренцията“.

 

 1. Всяка среща започва с прочитането на изявлението по т.8 от присъстващия адвокат или председателя на срещата.

 

 1. Всеки участник в срещата се подписва в списъка на участниците и потвърждава на предвиденото за това място, че изявлението по т.8  му е било прочетено.

 

 1. На заседанията на органите на Асоциацията (Общо събрание и Управителен съвет) и на срещи, на които се приемат годишни планове, както и на срещи, в които участват служители от звената за бизнес управление и/или маркетинг/ продажби, както и на други срещи, чиито предмет може да изисква това, присъства адвокат, компетентен или добре осведомен в областта на антитръстовото право. Адвокатът следи срещата да се провежда при пълно съответствие с законодателството за защита на конкуренцията.

 

 1. Адвокатът заверява протоколите от срещите.

 

 1. На заседанията присъства служител на Асоциацията, който също следи за спазването на процедурните правила, както и да не се обсъждат теми, да не се вземат решения или да се сключват споразумения, които нарушават правилата за защита на конкуренцията.

 

 1. По време на срещите се обсъждат само въпросите, включени в дневния ред.

 

 1. При възникване на допълнителни въпроси по време на срещата, невключени в дневния ред, към тяхното обсъждане се пристъпва след одобрението на присъстващия адвокат и според неговите насоки с оглед спазване на законодателството за защита на конкуренцията. Обсъжданията и взетите решения се описват подробно в протокола.

 

 1. Ако на срещата не присъства адвокат и има съмнения, дали допълнителните въпроси са допустими съгласно законодателството за защита на конкуренцията, обсъждането на допълнителните въпроси се отлага, като това също се отбелязва в протокола за срещата.

 

 1. В случай, че по време на срещите се повдигнат забранени въпроси или някой от участниците обсъжда непозволени теми съгласно разпоредбите на Етичния кодекс на Асоциацията, председателят на срещата и/или служителят от Асоциацията, веднага отправя молба за прекратяване на дискусията. Молбата за прекратяване на дискусията може да бъде направена и от всеки от участниците в срещата. Ако въпреки това, участник/ци в срещата продължат обсъждането председателят го/ги поканва да напуснат заседанието. Тези обстоятелства се описват в протокола от срещата. В случай, че има необходим кворум от останалите присъстващи, срещата продължава, в противен случaй, се насрочва дата за нова среща.

 

 1. За всяка среща се води протокол, който включва дата, време и място на провеждане на срещата, дневен ред, списък на участниците, вкл. на потвържденията, че на участниците им е напомнено задължението за спазване на законодателството за защита на конкуренцията,  резюме на дискусиите и списък на взетите решения. Протоколът се съставя на български и английски език и се изпраща на членовете за одобрение в период от максимум 15 дни от провеждането на срещата.

 

 1. На следващата среща на съответния орган, протоколът се одобрява формално в началото на срещата.

 

 1. Протоколите от срещите се съхраняват за срок от пет години.

 

 1. Ако служител или член на Асоциацията участва в среща извън рамките на Асоциацията, по време на която се обсъждат въпроси, забранени от законодателството за защита на конкуренцията, той/тя незабавно отказва да обсъжда тези въпроси и изисква обсъждането да бъде прекратено. Ако то все пак продължи, служителят/ членът на Асоциацията настоява неговото/нейното възражение да бъде вписано в протокола и незабавно напуска срещата.

 

 1. Сужителите/членовете на Асоциацията съблюдават да не участват в непозволени от антитръстовото законодателство разговори и дискусии в неформална обстановка, напр. кафе паузи, обяди или други подобни събирания.

 

При несъответсвие между българската и английската версия на настоящите Правила за меродавен се приема българският текст.

 

Приложение 3

Кратък наръчник „Какво да правим и какво да не правим по време на срещите на Асоциация СЕСЕД България“

Какво да правим

 • Запознайте се преди среща на Асоциацията с подробния дневен ред и уведомете своевременно Асоциацията, ако имате забележки, коментари и/или предложения
 • Придържайте се към включените в дневния ред точки
 • Избягвайте забранените теми съгласно Правилата и процедурите за съответствие на Асоциацията
 • Уведомете незабавно председателя на срещата/ служителя на Асоциацията, ако считате, че с обсъжданията може да се нарушат разпоредбите на антитръстовото законодателство и изискайте прекратяване на дискусията
 • Изискайте отлагане на срещата, ако не присъства адвокат и се съмнявате относно уместността на обсъждане на дадена тема
 • Уверете се, че възраженията Ви, респ. исканията за прекратяване/ отлагане на срещата са отразени в протокола
 • Уведомете отговорния служител от Асоциацията, ако имате уточнения, допълнения и/или възражения относно съдържанието на протокола

 

Какво да не правим

 • Не се споразумявайте с конкурентните си за:

а) пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия, включително за планирана промяна на цените;

б)  подялба на пазари и доставчици;

в) ограничаване или контролиране на производството, пазарите, техническото развитие и инвестициите;

г) прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;

д) колективно бойкотиране и колективен отказ от предоставяне на услуги

 

 • Не обменяйте информация относно фирмени стратегии и бъдещо поведение на пазара
 • Не разкривайте и не обсъждайте чувствителна(стратегическа) информация относно цени или части от цени, намаления и всякакви отстъпки от цени,  клиентски листи, условия за продажба,  данни от продажби, всякакъв тип разходи, бизнес стратегии, планирани бъдещи инвестиции и намерение за търсене на нови пазари, намерение за пускане на пазара на нови продукти или услуги, технологии и програми за научноизследователска дейност